TRIVSEL – som værdisæt

 • TRIVSEL som værdisæt i AKROBAT

  Tilgænglighed er dobbelt da det både handler om at skabe de forudsætnigner der skal til at barnet kan være relationelt tilgængelige. For at et barn kan indgå i relationer er det en forudsætning at barnet bliver nærværene, engageret og opmærksomt på sine omsorgspersoner. Et led i dette kan være at gøre aktiviteter tilgængelige for barnet som barnet ønsker eller har interesse i at indgå i. Et andet element af tilgænglighed handler om at sikre mobilitet så verden er tilgænglig for barnet selv, på barnets præmisser.

  Relationer er en meget vigtig del at alle menneskers liv, men det kræver specifikke forudsætninger at kunne indgå i relationsdannelse. Det kræver at barnet oplever verden tryg nok til at kunne være nysgerrig på omverden og agere fra en orienterings/nysgerrighedsrespon fremfor en forsvarsrepons. At de relationer der byder sig til er afstemte med gode budskaber som Jeg ser dig, jeg er her, jeg overskrider ikke dine grænser, jeg er mig og du er dig, jeg står fast osv. sådan at de relationer barnet har er trygge, og kontakten bliver regulerende i forhold til mestre egne følelser. Vores evne til at danne gode relationer er en de vigtigste forudsætniger for oplevelsen af et godt liv, at vi er gensidig afhængig af og andre er afhængige af os, at vores bidrag er værdifuldt og agtet i fællesskabet. Intet menneske er en Ø, vi er som mennesker meget afhængige af at være værdifulde for andre, at de t vi kommer med i relationen har værdi. SÅ relationsdannelsen handler i høj grad om hvad vi kan skabe sammen – samskabelse er det som opstår når både barn, voksen, søskende mm oplever aktiviteter som givende.

  Interesser er personlige og et spejl på hvad vi som individer oplever giver os energi, og er lyst til at deltage. Det er også et vigtig udviklingsfundament da det at være fælles om en interesse ofte skaber et øget nærvær, og de nærværende øjeblikke er udviklngsmotorer . Det er når vi kommer i flow og glemmer tid og sted (og begrænsninger), at der ofte sker en nyskabelse af selvforståelsen, eller barnet pludselig kan stå i flere minutter mens armene er optaget af at manipulere det særligt interessante legetøj. Når vi virkelig får øjne op for ressourcerne og mødes som to ligeværdige i et samskabende projekt, hvor hver bidrager til interessefællesskabet med en unik kvalitet.

  Viljer og vaner som underbygger den aktive anvendelse af færdigheder, og som sikre et fokus på hvad barnet vil = gyldighed til barnets ”stemme” i træningen

  Selvstændighed, er en forudsætning for at kunne leve et liv i overensetemmelse med egne ønsker, holdninger og værdier, dette starter tidligere end vi som voksne ofte tror. Vi ser de første tegn på selvstændighed omkring 18 måneders alderen hvor barnet begynder at eksperimentere med at efterligne forældrenes aktiviteter. Processen fortsætter livet igennem, men det er vigtig at understøtte barnets autonomi, særligt hvis barnet er afhængig af hjælp er det særligt vigtig at være opmærksom på at inddrage barnet i HVORDAN hjælpen skal give og til HVAD. PÅ samme måde kan det være nødvendigt at tilskynde barnet til selvstændighed, ved at udvise tilllid til at barnet kan løse en udfordring eller et problem med der færdigheder barnet besidder.

  Engagement handler om at have et formål, en plan eller mission som er drevet frem af et dybt indre behov, der gør at udfordringer kan overvindes på kreative måder, fordi formålet/målet helligere midlet/vejen og dette DRIVE som gør os i stand til at se forbi den umiddelbare udfordring og finde kreative løsninger som er sande for os..

  Livskvalitet er summen af det fokus der er i AKROBAT, det gode liv som handicappet barn, hvor man fungere som integrert familiemedlem og bidrager med det som barnet kan relationelt, kommunikativt, socialt, fysisk og psykisk.  Det handler om at AKROBAT ser og omsætter barnets perspektiv så omgivelserne kan forholde sig hensigtsmæssigt hertil….