AKROBAT

Intensiv optræning af dit barn i hjemmet
 • Mission

  At AKROBAT® børn:
  • Udvikler deres tilhørsforhold til mennesker og steder og opnår en følelse af personlig værdi.

  • Overkommer de udfordringer deres handicap giver dem ved egen vilje, kraft og motivation.

  • Tør drømme stort med baggrund i et stærkt selvværd og tillid til egen formåen.

  • Tilgår deres omverden på en måde, så den føles tryg og sikker.

  • Lever godt med deres handicap – ikke på trods af det.

  • Udvikler deres personlighed, interesser, individualitet og fulde potentiale.

 • AKROBAT® MODELLEN

  • Barnets vilkår

   I AKROBAT® skaber vi en afklaring omkring barnets vilkår og finder fælles løsninger på komplicerede problemstillinger. Alle vores overvejelser og løsningsforslag har barnet i centrum.

  • Medskabelse

   I AKROBAT® bliver du selv medskaber og vidne til de successer og udviklingsspring dit barn opnår. Der er stor tilfredsstillelse i at bidrage konstruktivt til sit barns udvikling og se dets færdigheder og drive mod udvikling vokse hver dag.

  • Barnets motivation

   AKROBAT® er intensiv og effektiv træning, fordi der tages afsæt i barnets personlige motivation, og lyst til at være aktiv hver dag. Det gør vi fordi kun meningsfuld handling skaber læring.

  • Balance

   Akrobatik er en balanceakt. I AKROBAT® har vi hele tiden fokus på at ramme den rette balance mellem trænings- intensitet, krav til udvikling og barnets ressourcer og forud- sætninger. Det er vigtigt – fordi trivsel er en grund- forudsætning for udvikling og læring.

  • Barnets fremtid

   I AKROBAT® omsætter vi ønsker for barnets fremtidige liv til konkrete tidsafgrænsede mål og delmål, forankret i en velbeskrevet træningsplan og kontinuerlig vejledning i at nå målene.

  • Udviklingsstøtte

   I AKROBAT® består træningen ikke i en konkret aktivitet eller i fokus på enkelte færdigheder som dit barn mangler. Træningen i AKROBAT® er intensiv og effektiv fordi den består i en udviklingsfokuseret tilgang til alle hverdagens aktiviteter.

  • Habilitering

   AKROBAT® handler om at iværksætte en helhedsorien- teret habiliterende indsats, der sigter mod at skabe selvstæn- dige individer, som kan tænke, føle og handle efter egne ønsker og behov.

  • Mindset

   I AKROBAT® opøver du gennem vejledning et mindset, der gør dig i stand til at lave aktivitetsanalyser og se dit barns udviklingspotentiale. Du lærer at se og handle på de muligheder, der byder sig, for at tilpasse hverdagsaktiviteter så de støtter op om dit barns udvikling.

  • Vi har en refleksiv praksis

   Vi arbejder på tværs af flere fag og forskningsfelter.
   Vi opsøger, finder og tilpasser gennemprøvede metoder fra diverse
   terapeutiske discipliner og omsætter ny forskning i konkrete tilgange,
   baseret på vores solide terapeutiske praksiserfaring.

   Vores Refleksive Praksis bidrager til, at vi kan finde metoder,
   der virker og skabe synlige resultater.

   Ikke bare i praksis – men i den konkrete kontekst.

  • aktivitetsvidenskab
  • neurohabilitering og neurologi
  • neuropædagogik    
  • neuroaffektiv udviklingspsykologi
  • adfærdspsykologi
  • børnepsykologi
  • psykoterapi 
  • kropsterapi, anatomi og fysiologi 
  • forskning i læringsprocesser
  • Det mest fantastiske ved AKROBAT er den høje faglighed og evnen til at åbne verden for os fra barnets perspektiv. Det var ikke før vi startede med AKROBAT at jeg virkelig forstod Theodors handicap og udfordringer.

   Mor til Theodor
  • Efter at have læst 43 sider fra AKROBAT om hvordan jeg bedst muligt hjælper mit barns mærkelige sansesystem, kan jeg endnu engang konstatere at jeg har fundet den perfekte træningstilgang til ham, som tager alle hans problematikker alvorligt. Jeg er dybt taknemmelig.

   Mor til Kasper
  • – AKROBAT kan noget særligt i forhold til disse børn, da det bliver bygget op omkring den enkelte. Det er fantastisk at Jasper ikke skal passe ind i et program, men at programmet bliver udviklet til ham.

   Mor til Jasper
  • – Efter vi er begyndt at træne med AKROBAT har vi fået et rigtig godt samarbejde med kommunen.

   Mor til Kasper
  • – Vi har lov til at ringe til AKROBAT hele tiden. Og hvis der er ting, vi skal have vendt her og nu, tager vi et Skypemøde – det fungerer rigtig fint.

   Mor til Lue
 • TEORETISK GRUNDLAG

  Centrale teorier og metoder i tilgangen til hjemmetræning
 • AKROBAT® bygger på et filosofisk, teoretisk og metodologisk grundlag hvor leg og meningsfulde aktiviteter udgør grundstammen i en habiliterende tilgang.

 • Når vi vælger metoder, gør vi det med sigte på at fremme barnets sundhed og velvære gennem leg og aktivitet – og på at gøre det muligt for barnet med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsæt- telser at deltage i et alment børneliv og almene hverdagsaktivi- teter. Med udgangspunkt i en tryg tilknytning, meningsfuld handlen og et fokus på nærværende væren – støttes barnet i sin dannelse og udvikling af et solidt tilhørsforhold til andre mennesker og omverden.

   

  • Meningsfulde aktiviteter

   En aktivitet har træningsmæssig værdi, når barnet kan engageres i aktiviteten. Varige forandringer i hjernen kræver, at barnet er engageret i aktiviteten.

  • Leg

   Leg er børns primære udviklingsaktivitet. I leg udvikler barnet komplekse problemløsningsevner, nye færdigheder og en egen identitet.

  • Hverdagshabilitering

   Handler om at sikre barnets autonomi. Gennem træning hjælper vi barnet til at opnå bedst mulig funktionsevne, så behovet for praktisk hjælp minimeres.

  • Sanseintegration og regulering

   Sansemæssige dysfunktioner ses typisk hos børn med andre handicaps. Gennem sansediæt kan nervesystemet optrænes til at bearbejde sanseindtryk mere typisk.

  • Tilpassede aktiviteter

   Træning sker ofte ved at tilpasse aktiviteter, barnet gerne vil deltage i – så det bliver muligt for barnet at deltage og dermed udvikle selvstændig erfaringsdannelse.

  • NARM

   Neuroaffektive relationelle metode – er en metode, der har fokus på at skabe organisering og regulering af nervesystemet via den relationelle kontakt.

 • "At lykkes med noget meningsfuldt er belønning i sig selv"