Ansøgning

Vi hjælper med ansøgningen og kontakt til kommunen
 • Lovgrundlaget for hjemmetræning

  Servicelovens § 32 A
  • Økonomisk støtte

   I kan ansøge kommunen om fuld økonomisk støtte til hjemmetræningen. Forældre til et handicappet barn med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har ifølge loven ret til dækning af udgifter forbundet med træning i hjemmet samt tabt arbejdsfortjeneste.

  • § 50 Undersøgelse

   Der skal, inden I kan bevilliges hjemmetræning, laves en § 50 undersøgelse på barnet, som afdækker dets udfordringer, behov og familiens ressourcer. Barnet skal i den forbindelse visiteres til et § 32 tilbud, dvs. et specialtilbud, for at høre under målgruppen for hjemme- træning.

  • Konceptkrav

   Hjemmetræningen skal ske i henhold til konkrete og beskrevne koncepter eller metoder – som skal være målbare. Der kan tilknyttes konsulenter eller bevilliges uddannelse som er nødvendig for at kunne udføre hjemmetræningen i henhold til den konkrete metode.

  • Tilsyn

   Kommunen har pligt til at føre tilsyn med hjemmetræningen. Tilsynet foretages typisk af sagsbehandler i samarbejde med en eller flere fagpersoner fra specialområdet. Tilsynet skal sikre, at hjemmetræningen lever op til sit beskrevne formål og at barnets behov og trivsel tilgodeses.

 • Læs Socialstyrelsens

  ”Håndbog om hjemmetræning”

 • Læs den fulde lovtekst eller DUKHs opsummering her!

 • AKROBAT® ansøgningsproces

  Elementer i ansøgning og ved bevilling
  • Ansøgning
  • Afklaringssamtale

   Ved henvendelse fra en familie arrangerer vi en afklaringssamtale, hvor vi afdækker, hvilke forventninger, håb og drømme I har for jeres barn og for et hjemmetræningsforløb. Sammen tegner vi et realistisk bud på målsætninger, der imødekommer disse.

  • Ansøgning om hjemmetræning

   AKROBAT® terapeuten hjælper med udformningen af ansøgningen og udfyldelsen af eventuelle skemaer, samt sikrer den rette beskrivelse og dokumentation af AKROBAT® konceptet, så ansøgningen lever op til lovkrav og standarder.

  • Tilbudsramme og mål

   Baseret på samtalen udarbejder AKROBAT® terapeuten nogle overordnede mål og delmål for træningsforløbet, et budget samt beskrivelse af vejledningsforløbets indhold i en tilbudsramme, der skal vedlægges ansøgningen til kommunen.

  • Bevilling
  • Udredning

   Når hjemmetræningen er bevilliget, følger den egentlige udredning med henblik på justering af målsætninger og udfærdigelse af træningsplanen – baseret på en helhedsvurdering af barnets styrker og udfordringer og af nærmiljøets muligheder og begrænsninger.

  • Træningsplan

   På baggrund af den viden AKROBAT® terapeuten opnår om barnet gennem udredningen, identificerer hun de konkrete indsatsområder, træningsaktiviteter og –principper, som dækker netop jeres barns træningsbehov og som passer til barnets og familiens interesser, personligheder og læringsstil.

  • Ansøgning om redskaber

   Sammen med træningsplanen udfærdiger AKROBAT® terapeuten en oversigt over nødvendige forudsætninger og træningsredskaber, set i relation til metoden og de opstillede mål, som skal bruges til ansøgning om økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med hjemmetræningen.

 • AKROBAT® ER:

  • UDREDNING

   Grundig udredning af barnets styrker,
   udfordringer, personlighed, interesser og motivationer –
   og af familien og nærmiljøets ressourcer,
   muligheder, forhindringer.

  • MÅL

   Opstilling af specifikke, målbare, ambitiøse,
   realistiske, tidsbestemte og evaluerbare
   målsætninger for træningen.

  • MENINGSFULDE AKTIVITETER

   Identificering af meningsfulde
   træningsaktiviteter der adresserer flest
   mulige udviklingspotentialer hos det enkelte barn.

  • SAMARBEJDE

   Træningen foregår i et balanceret samarbejde
   mellem forældre, terapeut og kommune,
   som samlet understøtter og muliggør
   barnets udvikling.

  • INDIVIDUEL TRÆNING

   Træningsplanen udvikles specifikt
   til det enkelte barn, med afsæt
   i barnets særlige behov,
   udfordringer og forudsætninger

  • RESSOURCEORIENTERING

   Træningsprogrammet tager udgangspunkt
   i barnets styrker og motivation, familiens
   ressourcer og hverdagsaktiviteter samt
   nærmiljøets muligheder.

  • TRIVSELSFOKUS

   Træning tilrettelægges med fokus på
   leg, lyst og det gode børneliv. TRIVSEL
   er både forudsætning, træningsfokus
   og mål for træningen.

  • FORSKNINGSBASERET

   Alle metoder er forskningsbaserede og
   gennemprøvede inden for de terapeutiske
   discipliner – og vi er hele tiden på forkant
   med, hvad der er Next Practice

  • ETIK

   Træning må ikke ske på bekostning
   af barnets mulighed for at være barn.
   Træning sker på barnets præmisser,
   afpasses dets ressourcer og integreres i
   dets hverdag på en meningsfuld måde.

  • HELHEDSORIENTERING

   Vi ser på hele barnet og dets
   samlede udviklingshorisont,
   i udredning, træningsplanlægning
   og udførelse.

  • REFLEKSIV PRAKSIS

   Vi er nysgerrige, undersøgende og ydmyge overfor
   opgaven. Vi tør tvivle på alt det, vi tror vi ved.
   Kun sådan kan vi hele tiden have friske øjne på
   ofte komplekse problemstillinger.

  • TILGÆNGELIGHED

   Du har altid lov at ringe eller bede om et møde
   med din AKROBAT® terapeut, hvis du har brug for
   hjælp til at forstå dit barns signaler, hvis noget ikke virker –
   eller du bare trænger til at lufte ud.

 • AKROBAT® forløb

  Vejledning og træning
 • AKROBAT® er udviklet med udgangspunkt i dansk lovgivning. Det betyder, at konceptet lever op til dansk lovgivnings krav om målbarhed og dokumenterbarhed.

 • Træningsforløbenes faser samt evalueringernes frekvens og format er afstemt med tilsynsprocessen, og de informationsbehov sagsbehandleren har qua lovgivningen. AKROBAT® terapeuten har ansvaret for den primære dokumentation og for løbende at evaluere træningsindsatsen – som samles i BARNETs BOG. Så kan I som familie koncentrere jer om at udføre hjemmetræningen. Terapeuten forestår også den endelige effektevaluering med udgangspunkt i anerkendte evalueringsværktøjer og metoder.

 • Kontakt os

  Skriv og bliv kontaktet
  • Adresse

   AKROBAT
   c/o Ergoment Aps.
   Højmarken 3
   9560 Hadsund

  • Telefon og email

   Telefon: 2988 0759
   [email protected]

  • Telefontid

   Mandag – Fredag
   Kl. 09-16